Procesná automatizácia a.s. Košice

Hľadať

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte. Je pre nás veľmi dôležité zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb získavame a spracúvame, preto sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Spracúvanie osobných údajov vykonávame v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, aký spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodný názov: PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
Sídlo: Strojárenská 1, 040 01 Košice           
IČO: 31652573
Zapísaný: v OR Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd. Sa, vložka č.292/V

2) Zodpovedná osoba:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať emailom na adrese: gdpr@procaut.sk, poštou na adrese sídla spoločnosti alebo telefonicky na čísle: +421-55-7202602.

3) Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na odvolanie súhlasu, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať voči profilovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4) OSOBNÉ ÚDAJE:

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a na aké účely?

Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky www.procaut.skwww.pacentrum.sk bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie.

Ku spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy, keď sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktného formulára na našej internetovej stránke a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie. Informácie, ktoré nám poskytujete, sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu a bez poskytnutia ktorých by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

Dotknutá osoba

Účel

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Používateľ webovej stránky www.procaut.sk,

www.pacentrum.sk

odpovedanie na Vaše dopyty zaslané cez kontaktný formulár na webovej stránke, otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom

prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, získané od používateľa našich stránok www.procaut.skwww.pacentrum.sk

Uchádzači o zamestnanie, ktorí poskytli CV a motivačný list

manažment uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, databáza

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami, predzmluvné vzťahy, súhlas na uchovanie v evidencii potenciálnych uchádzačov (čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie, a pod. v rozsahu údajov uvedených v CV a motivačnom liste uchádzačov o zamestnanie

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

  • finančným úradom,
  • daňovým úradom,
  • kontrolným úradom.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.5.2018.

Pravidlá používania súborov cookies

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania našich webových stránok www.procaut.skwww.pacentrum.sk sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies?

Využívanie cookies má svoje výhody, a preto ich používame aj my. Uľahčia Vám prácu s našou web stránkou. Jedná sa o menšie dátové súbory, ktoré sú dočasne ukladané do Vášho počítača alebo do mobilného zariadenia. Vďaka tomu sa zjednoduší prehliadanie webstránky.

Vaše osobné údaje sú chránené a využívané len na dôležité účely. Pracujú s nimi naši sprostredkovatelia Google LLC (v rámci služby Google Analytics), a to tiež len v prípade, ak ste nám dali súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov prostredníctvom týchto služieb. Google Analytics spracováva Vaše osobné údaje pre potreby analýzy návštevnosti našej stránky. Overujeme si prostredníctvom toho, či je naša stránka zaujímavá pre Vás a iných užívateľov a či o ňu neklesá návštevnosť.

Prečítajte si viac informácií o spracovávaní a využívaní Vašich osobných údajov spoločnosťami. Nemáme žiadnu kontrolu nad súbormi cookies tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. Viac informácií sa dočítate na webových stránkach tretích strán.

Spoločnosť Osobné údaje
Google https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ako kontrolovať súbory cookie

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.

Informácie o spôsobe nastavenia predvolieb v jednotlivých prehliadačoch pre súbory cookie môžete nájsť na webových stránkach prehliadačov:

  1. Chrome  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
  2. Firefox   https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
  3. Internet Explorer 
  4. Android

Iné riešenie pre správu cookies súborov nájdete na adrese: http://www.youronlinechoices.com/sk/